Zahteva civilne družbe, državljank in državljanov

Zahteva civilne družbe, državljank in državljanov, članic držav SZO za takojšnjo prekinitev priprave nove pogodbe ali izstop države iz WHO (SZO):

ZDRAVJE JE ENA NAJVEČJIH VREDNOT ZATO NIČ O NAS BREZ NAS

Priprave na novo pogodbo potekajo brez zainteresirane javnosti, brez nas, ki se nas to še kako tiče. Zdravje je ena najvišjih vrednot, slehernega od nas. Uveljaviti poskušate »pravico« do zdravja, ker je poskus uzakonitve diskriminacije, ker zdravje ni pravica ampak je vrednota, skrb in odgovornost slehernika in kot takšna ne sme biti zlorabljena in zmanipulirana, dana v roke peščici ljudi, ki si samooklicano jemljejo to moč.

Spodaj podpisane državljanke in državljani, različnih poklicev, različnih stališč smo tu povsem enotni; vsi mi zdravnice in zdravniki, medicinske sestre in bratje, pravniki in pravnice, učiteljice in učitelji, vzgojiteljice in vzgojitelji, kuharice in kuharji, frizerke in frizerji, trgovke in trgovci, gostinci, zidarji……vam s svojim podpisom sporočamo, da ne pristajamo na vaš poskus odvzema naše ustavno zagotovljene suverenosti in vsiljevanja novega svetovnega reda.

Sporočamo vam: vaša pogodba je in bo za nas zgolj in samo mrtva črka na papirju, popolnoma nična, ker nam ne more biti vsiljena brez naše informirane polno izražene odločitve, ki je del demokratičnega odločanja.

Kaj je WHO oz. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), kaj je njen osnovni namen?

SZO je bila ustanovljena 1948 kot neodvisen posvetovalni organ[1] znotraj OZN z namenom promocije zdravja v svetovnem merilu, prispevanja k ohranjanju varnega sveta in skrbi za najbolj ranljive.

Glavne naloge so: skrb za tehnično pomoč državam, postavlja mednarodna merila na področju zdravja in zbira podatke o zdravstvenem stanju v svetu. Služi kot forum za razprave na področju različnih zdravstvenih tem. Njena globalna priporočila so bila vse do nedavnega neobvezujoča.

Kaj se z WHO oz. SZO dogaja? Na kaj opozarjamo?

Svet EU je dal zeleno luč za pogajanja o novi pogodbi, ki bi SZO dala moč neslutenih razsežnosti in povsem novo ključno vlogo. SZO bi bila postavljena nad nacionalne zakone in ustave držav članic. Kar pomeni, da bi njena priporočila s tem postala zakonsko obvezujoča, posledično bi države članice[2] popolnoma izgubile svojo suverenost: konkretno npr. o odločanju o ukrepih v primeru pojava nalezljivih bolezni, naravnih nesreč, klimatskih sprememb ali vojne (čemur smo bili delno priča že v preteklih dveh letih)

Za razumevanje načrtovanih sprememb potrebujemo nekaj poznavanja ozadja:

V izhodišču je bila ustanovljena kot posvetovalna inštitucija, brez finančnih interesov;  financirala se je izključno iz članarin držav članic. V ospredju je bil javni interes.

V zadnjem času se je situacija precej spremenila: SZO se financira iz dveh glavnih virov: članarin držav članic, ki pokrijejo manj kot 20 % vseh finančnih virov ter prostovoljnih prispevkov držav članic in privatnih donatorjev.

Prispevek je ovrednoten z izračunom, ki temelji na bruto domačem proizvodu po prebivalcu države. Za leto 2020-21 so prejeli 7.2 biliona $. Največ so prispevale Nemčija (12.18 % dohodka), fundacije Billa in Melinde Gates (11.65 % dohodka) in ZDA (7.85 % dohodka).

Kje je jedro problema?

Vpliv moči igralcev kot so Svetovna banka,  World economic forum (WEF), fundacija Billa in Melinde Gates, [3] US President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) in številnih drugih javno-zasebnih partnerjev usmerja politiko in cilje SZO. Ne moremo mimo dejstva interesnih skupin in ozadij oz. jasno izraženih tendenc donatorjev, kar neizbežno vodi v konflikt interesov.

Moč denarja bi s spremenjeno pogodbo odpirala številne možnosti zlorab.

Zakaj je spreminjanje definicij sporno?

A.SZO je leta 2009 spremenila definicijo, ki določa, kdaj se lahko razglasi pandemijo in uvedejo ukrepi za njeno preprečevanje. Pred letom 2009 je bilo možno pandemijo razglasiti le ob pojavu hitrega širjenja nalezljive bolezni na več kontinentov, ki je povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost.

S spremembo definicije so iz nje črtali »veliko število težko obolelih in izjemno visoko smrtnost«. Na ta način je SZO razširila svoja pooblastila in lahko pandemijo razglasi že pri običajenih sezonskih virozah.

B. Leta 2020 je SZO spremenila definicijo čredne imunosti. Po predhodni se je čredna imunost lahko razvila s prebolevanjem ali cepljenjem, kar je skladno z medicinsko znanostjo. Pozor: po novi definiciji se čredna imunost razvije samo s cepljenjem, kar je v nasprotju s spoznanji stroke (naravna imunost, ki se pridobi s prebolevanjem je boljša od tiste, pridobljene s cepljenjem).

C. Leta 2021 je SZO spremenila tudi definicijo cepiv, ta ne ustreza do sedaj veljavni definiciji sestave cepiv in načinu njihovega delovanja. Opozarjamo: s tem SZO odpira možnost uvedbe različnih medicinskih preparatov in postopkov, ki z načinom delovanja cepiv nimajo nič skupnega.

Možne posledice že vpeljanih sprememb odpirajo številne možnosti zlorab kot npr.

  • uvedba obveznega cepljenja zaradi nemedicinskih interesov (finančni interesi donatorjev)
  • uvedba uporabe medicinskih preparatov z nižjim varnostnim standardom in to v situacijah, ko to ni zares nujno.

Dejstvo je, da so standardi  določeni za registracijo cepiv bistveno nižji kot varnostni standardi za ostale medicinske preparate. To omogoča uvajanje novih preparatov in tehnologij pod nazivom »cepiv«, kar je lažje in cenejše za proizvajalca. Pri tem je žrtvovana varnost uporabnikov.

Državljanke in državljani Republike Slovenije vidimo edino možnost, da zaščitimo našo varnost in suverenost Republike Slovenije, izstop iz SZO.

Organizacijo, ki bo opravljala primarne aktivnosti SZO, lahko nadomesti ustrezna strokovna ustanova, ki bo sledila dobrim smernicam in načinu dela SZO, preden so jo prevzele korporacije in mega kapital.

 

[1] Kot mednarodna organizacija, financirana s strani držav članic in ne kot je praksa preteklih let, financirana s strani korporacij.

[2] Tudi zato, ker države članice niso več glavne financerke dejavnosti.

[3] GAVI Alliance oziroma združenje za cepljenje.


2024 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe